Obuka za skelare


Skele su privremene konstrukcije koje obezbeđuju pristup i bezbedne radne platforme za olakÅ”avanje rada na visini, kao i za držanje materijala i alata u ograničenim količinama. Skele imaju različite primene. Koristi se u građevinarstvu, prepravljanju, rutinskom održavanju i renoviranju. Upotreba skele obezbeđuje bezbednije i pogodnije uslove rada u poređenju sa konvencionalnim radnim aranžmanima kao Å”to su koriÅ”cĢenje merdevina, rad na istezanju iznad glave, itd. Pravilno postavljene i održavane, skele omogucĢavaju radnicima siguran pristup radnim lokacijama, ravnim i stabilnim radnim platformama i privremenim skladiÅ”te za alate i materijale za obavljanje neposrednih poslova. Kurs cĢe pružiti poznavanje zakonskih obaveza sadržanih u nacionalnim i međunarodnim standardima za obezbeđivanje i upotrebu skela, ispravnu terminologiju i komponente, kao i standarde izgradnje potrebnih za obezbeđivanje bezbednih mesta rada. Kurs cĢe takođe obezbediti tehnike inspekcije i procedure snimanja neophodne da bi se uskladili sa zakonskim odredbama. Cilj ove obuke o skelama je da polaznicima pruži teorijsko i praktično znanje kako bi mogli da podignu, pregledaju, koriste i demontiraju skele, koristecĢi standardne smernice za skele.

PRIJAVA