IRATASertifikovani irata trening centar - 6024/T

IRATA sistem visinskih radova predstavlja bezbedan metod rada na visini pri čemu se industrijsko uže i ostala adekvatna oprema koriste za pristup radnom prostoru, sigurnost na radu kao i bezbedno udaljavanje sa lokacije.


Zadatak IRATA International organizacije jeste da u svakom trenutku prati i primenjuje režim procedura koje su članovi u obavezi da slede i primenjuju kako bi se održavao bezbedan sistem rada. Ovakav sistem rada izdvaja članove IRATA International od onih koji nisu deo ovako organizovane i rigorozne šeme. Metod rada sa užeta kao zaokruženi sistem mora podrazumevati podjednaku i usaglašenu primenu planiranja, organizovanja, kompetentnosti i adekvatne opreme za rad.


Prednost korišćenja metoda rada sa industrijskog užeta (Rope Access) u najkraćem se ogleda u brzom i bezbednom pristupu lokaciji za rad i nadzor u cilju obavljanja konkretnog radnog zadatka pri čemu se sam rad obavlja na bezbedan način uz minimalan uticaj na okruženje i radnu sredinu. Druga prednost odnosi se na redukciju rizika rada po radnom satu, pa samim tim i troškova u odnosu na ostale načine pristupa.


Planiranje, organizovanje i izvođenje posla uz minimiziranje i eliminisanje potencijalnih nesreća i povreda na radu bez oštećenja opreme, imovine i okoline, predstavlja primarni cilj rada sa industrijskog užeta.OBLAST PRIMENE ROPE ACCESS METODE

(Obavljanje poslova korišćenjem industrijskog užeta)


INSTALACIJA, TESTIRANJE, INSPEKCIJA

 • Inspekcija i testiranje konstrukcija
 • Pregledi spojeva
 • Testiranje bez razaranja (NDT)
 • Rad u prostorno ograničenom radnom okruženju (piloni, tornjevi, visoki delovi brodova)
 • Instalacija radarskih i satelitskih sistema
IZGRADNJA I REPARACIJE

 • Reparacije betonskih delova na mostovima i visokim građevinama
 • Reparacija objekata od kulturnog i istorijskog značaja pod zaštitom države
 • Sektor obnovljivih izvora energije – vetrogeneratori, industrijski krovni solarni sistemi
 • Postavljanje zaptivnih masa kao i njihovo uklanjanje
 • Naknadne popravke
 • Zamena nosača
 • Postavljanje i servisiranje plamenog stuba na naftnim platformama
ČIŠĆENJE I FARBANJE

 • Peskarenje svim dostupnim metodama
 • Farbanje pištoljem, četkom
 • Različiti sistemi zavarivanja
 • Kompletna priprema površine za farbanje – antikorozivna zaštita
POSLOVI ODRŽAVANJA OBJEKATA

 • Čišćenje prozora, konstrukcija, nepristupačnih delova objekata
 • Proces zastakljivanja, inspekcije i popravke staklenih površina
 • Adekvatno održavanje i neophodne popravke
KVALIFIKACIJE IRATA TEHNIČARA
Level 1 IRATA tehničar

Nosilac prvog nivoa IRATA sertifikata (Level 1) je osposobljen za obavljanje ograničenog broja radnih zadataka dodeljenih od strane poslodavca, a pod nadzorom nosioca trećeg nivoa IRATA sertifikata (Level 3). Neke od radnji za koje L1 tehničar može biti odgovoran:


 • Inspekcija sopstvene opreme za rad na visini korišćenjem industrijskog užeta
 • Asistiranje u poslovima rigging-a i nestandardnim operativnim oblastima pod nadzorom višeg nosioca većeg nivoa IRATA sertifikata (L2 i L3)
 • Preuzimanje akcija spašavanja i bezbednog spuštanja povređenog na sigurno poznavajući sisteme vuče i prenosa opreme koju pri tom zahvatu koristi
 • L1 tehničar nije ovlašćen da vrši nadzor drugih IRATA tehničara.
Level 2 IRATA tehničar

Nosilac drugog niova IRATA sertifikata (Level 2) osposobljen je za obavljanje svih radnji za koje je sposoban L1 tehničar, stim da je takođe osposobljen za samostalno izvođenje rigging procedure sa adekvatnom opremom i industrijskim užetom (uz nadzor L3 IRATA tehničara). L2 tehničar je takođe upoznat sa zakonskim odredbama, bezbednosnim procedurama i kontrolom kvaliteta obavljenih aktivnosti koristeći opremu za rad na visini i industrijsko uže.

Level 3 IRATA tehničar

Neke od radnji za koje L3 tehničar može biti odgovoran:


 • Supervizija mesta izvođenja radova svih projekata vezanih za rad sa industrijskim užetom
 • Poznavanje svih relevantnih tehnika rada kao i procedura
 • Sposobnost da demonstrira sve veštine i znanja podrazumevane za tehničare L1 i L2 niova IRATA obuke
 • Posedovanje relevantnih znanja i tehnika procesa spašavanja povređenih kolega/aktera
 • Posedovanje relevantnog sertifikata prve pomoći koji garantuje da je prošao obuku pružanja prve pomoći
 • Posedovanje znanja vezana za IRATA sertifikaciju
 • Posedovanje znanja vezana za IRATA trening, testiranje i sertifikovanje
 • Poznavanje ICOP (International Code Of Practice) dokumenta koji izdaje IRATA organizacija.

PRIJAVA